Theses 

Vyučovací metody metody ve výuce praktického vyučování na středních odborných školách – Mgr. Jaroslava Voráčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jaroslava Voráčková

Bakalářská práce

Vyučovací metody metody ve výuce praktického vyučování na středních odborných školách

Teaching methods in the teaching of practical teaching in secondary vocational schools

Anotace: ANOTACE Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření pomocného materiálu pro začínající učitele OV v oblasti vyučovacích metod ve výuce praktického vyučování na středních odborných školách. Práce je rozčleněna do dvou částí a to teoretické a části praktické. Teoretická část je rozčleněna na dvě kapitoly. První kapitola se zabývá metodami výuky, jejich charakteristikou, funkcí, klasifikací, kritérii volby metod a také na faktory ovlivňující volbu těchto metod. Druhá kapitola se zaměřuje na nejčastěji užívané metody v odborném výcviku. Praktickou část tvoří učební osnova pro předmět odborný výcvik oboru Obchodník a to i s doporučením vhodných vyučovacích metod k realizaci jednotlivých témat. Některá témata z této osnovy jsou dále rozpracována za použití vhodných vyučovacích metod (metodické listy). Metodou strukturální a nestrukturální inscenací je zpracováno téma – komunikace se zákazníkem. Dále jsou rozpracovány metody vhodné v rámci procvičování pro práci ve fiktivní firmě na pracovišti odborného výcviku. Na závěr je připojeno zpracování problematiky balení zboží metodou názorně demonstrační pomocí aplikace PowerPoint.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the creation of a supporting material for beginning teachers in the field of VT teaching methods in the teaching of practical teaching in secondary vocational schools. The work is divided into two parts, to the theoretical one and to the practical one. The theoretical part conists of two chapters. The first chapter deals with teaching methods, their characteristics, functions, classifications, criteria choice methods as well as the factors influencing the choice of these methods. The second chapter focuses on the most commonly used methods in vocational training. The practical part consists of a curriculum for the subject field of vocational training and together with a recommendation of appropriate teaching methods to implement the various topics. Some topics of this curriculum are further elaborated for the use of appropriate teaching methods (methodological sheets). The method of structural and nonstructural performance is processed topic - communication with the customer. In addition, the thesis deals with methods suitable for in a virtual company work training. Finally, an application of the illustrating-demostrating method on the issue of wrapping goods is attached.

Klíčová slova: výukové metody, odborný výcvik, metody k procvičování

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:46, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz