Milan Komárek

Doctoral thesis

Návrh nové technologie pro výrobu tenkostěnných obkladových a dlažebních desek a technicko-ekonomické porovnání se světovou produkcí.

Design of a New Technology for the Production of thin Tiles and Paving Slabs, Technical and Economical Comparison with World Production.
Abstract:
Hlavní cíl disertační práce představuje komplexní návrh moderního způsobu výroby tenkostěnných a obkladových dlažebních desek, včetně jeho ekonomického zhodnocení. Výše uvedený moderní způsob výroby reprezentuje návrh technologické linky používající nejmodernějších zařízení a mechanismů. Pro výsledný kvalitní a vzhledově bezchybný produkt je nutné najít nejen špičkové stroje, navrhnout jejich vzájemnou …more
Abstract:
The main goal of the dissertation thesis is the complex design of a modern method of production of thin-walled and tile paving slabs, including its economic appreciation. The above-mentioned modern way of production represents the design of a technological line using state-of-the-art equipment and mechanisms. For the resulting high-quality and flawless product, it was necessary not only to find top …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Milan Mikoláš
  • Reader: Vladimír Slivka, Václav Kryl, Pavel Barták

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava