Theses 

Vliv reklamního sloganu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele – Daniel Havlíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Daniel Havlíček

Bakalářská práce

Vliv reklamního sloganu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele

The Effect of Advertising Slogan on the Consumer Buying Decision Process

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vlivem reklamního sloganu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele. V teoretické části probíhá nalézání klíčových faktorů reklamy, jako její psychologie, emocí v reklamě a v poslední řadě pozornosti, která je jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěšnost tohoto marketingového odvětví. Poznání spotřebitele a jeho psychologie je další součást teoretické části, jelikož poznání této problematiky je nedílným faktorem úspěšného psaní reklamního sloganu. Dále je v teoretické části projednáván rozhodovací proces spotřebitele zejména jeho fáze, podstata a především druhy, podle kterých se marketingová komunikace snaží pochopit uvažování a následné ovlivnit spotřebitele. Podstata reklamního textu je poslední kapitolou první části. Zde budou projednávány vlastnosti a působení správně napsaného sloganu. Tyto všechny podkapitoly se snaží stručně popsat problematiku a vyvodit efektivní řešení. Praktická část představuje shromáždění dat, které byly nápomocné k vyhodnocení stanovených hypotéz. Data byla zpracovávána prostřednictvím kvantitativního výzkumu, konkrétně pomocí dotazníkového šetření. Přínosem této práce je odhalení vlivu sloganu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele a poznání povahy tohoto reklamního textu. Tyto poznatky mohou být nápomocny v práci marketingové komunikace.

Abstract: The bachelor thesis is concerned with the influence of the advertising slogan over the customer’s shopping decision process. The key advertising factors discovering happens in the theoretical part, which are e.g. psychology, emotion in the advertisement and lastly attention, which is one of the most significant factors for the success in the marketing industry. The consumer recognition and his psychology is the following element of the theoretical part, as the recognition of this matter is the integral factor of the successful advertising slogan writing. Afterwards, the customer’s decision process is discussed in the theoretical part, particularly his phases, principle and especially his kinds, according which the marketing communication tries to understand the reasoning and subsequently affect the customer. The last chapter of the first part is about the substance of the advertising text. The features and the impact of the well written slogan will be discussed there. All those subchapters try to describe the issues concisely and come to an effective conclusion. The practical part represents the data gathering, which were useful to assess the hypothesis given. The data were processed via quantitative research, specifically by the means of the questionnaire survey. The contribution of this work is the discovering of the slogan influence over the customer’s shopping decision process and the character of the advertising text recognition. These findings can be useful in the marketing communication work.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, nákupní rozhodovací proces, psychologie, reklamní slogan, spotřebitel.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz