Tomáš MYSLIVEC

Bachelor's thesis

Magnetická levitace: modelování a řízení

Magnetic Levitation: Modelling and Control
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá navržením zpětnovazebního řídícího algoritmu k stabilizaci levitujícího permanentního magnetu nad cívkami. K tomuto účelu je nutné vytvořit matematický model, který je tvořen modely ideálních cívek a modelem magnetického dipólu. Následuje vytvoření linearizovaného stavového popisu systému. Při navrhování řízení je použito modálního řízení, které řeší problém stabilizace …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a proposal of feedback control algorithm for stabilization of the levitating permanent magnet to above coils. For this purpose it is necessary to create a mathematical model, which consists of models of ideal coils and the magnetic dipole model. It follows the creation of linearized state space model of the system. By proposing the control system is used the modal control …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MYSLIVEC, Tomáš. Magnetická levitace: modelování a řízení. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Applied Sciences and Computer Engineering / Cybernetics and Control Engineering