Vít KOPECKÝ

Bachelor's thesis

Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany

Assesment of reclamation of selected localities after brown coal mining in coal mine Vršany
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá provedením rekultivací v dobývacích prostorech po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany. Součástí práce je pozorování a hodnocení sanačních a rekultivačních prací v lomu Vršany a výsledky dotazníkového šetření s názory laiků a odborné veřejnosti na rekultivaci. Cílem práce bylo zjistit, které metody se používají pro rekultivaci krajiny a jaký vliv má rekultivace na obnovu …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the reclamation of mining areas after brown coal extraction in the coal mine Vršany. It will include is observation and evaluation of remediation and recultivation works in the coal mine Vršany and results of questionnaire survey with opinions of lay people and experts on reclamation. The aim of this work was to find out which methods are used for landscape reclamation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOPECKÝ, Vít. Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta