Theses 

Stanovení hodnoty strojírenského podniku – Nikola Krásenská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Nikola Krásenská

Bakalářská práce

Stanovení hodnoty strojírenského podniku

Valuation of an Engineering Company

Anotace: Cílem bakalářské práce je stanovení hodnoty podniku vybranými technikami. Zvolené metody ocenění vycházejí z majetkového a výnosového přístupu. Práce je strukturovaná do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje teoretická východiska metod stanovení hodnoty podniku. Zde jsou definovány základní pojmy, podrobně rozebráno oceňování a jeho doporučený postup. Jsou charakterizovány a popsány jednotlivé metody a způsob jejich výpočtů. Druhá kapitola je věnovaná analýze zvoleného podniku po stránce finanční, strategické i organizační. V poslední kapitole je stanovena hodnota podniku pomocí vybraných metod Byla provedena analýza s použitím několika metod. Jedná se o ukazatelé rentability a aktivity, stanovení účetní hodnoty vlastního kapitálu, metodu kapitalizovaných zisků, ukazatel EVA, metodu uhrazení zvláštního zisku, vážené střední hodnoty a průměrné hodnoty. K určitým metodám je stanoveno doporučení pro management podniku, jak zvýšit hodnotu podniku.

Abstract: The objective of the bachelor thesis is to assessment the value of a company by selected techniques. The chosen valuation method isbased on book value and income approach.. The work is structured into three main chapters. The first chapter contains theoretical methods for company value assessment. Basic concepts are defined and discussed in detail as well as recommended procedure for valuation. Various methods and means of their calculations are characterized and described. The second chapter is dedicated to the analysis of the selected company in terms of financial, strategic and organizational perspective. The last chapter includes assessmentof the company by selected methods. The financial analysis was performed by using several methods. These are the indicators of profitability and activity, the assessment amount of the equity, method of capitalized earnings, EVA indicator, Capitalized Excess Earnings method, weighted mean and average values. Recommendations for the management of the company based on certain methods are provided to increase thecompany value.

Klíčová slova: Metody oceňování, stanovení hodnoty podniku, metoda účetní hodnoty, metoda hodnoty substance, metoda kapitalizace zisku, metoda DFCF, ekonomická přidaná hodnota, metoda uhrazení zvláštního zisku.

Keywords: Valuation methods, assessment ofa company value, book value, book value method, Capitalization of Earnings method, DFCF method, Economic Value Added, Capitalized Excess Earnings method.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Franek
  • Oponent: Michal Jašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:49, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz