Bc. Blanka KADLČÍKOVÁ

Diplomová práce

Projekt transformace účetních výkazů společnosti Zlaté jablko, a.s. na účetní výkazy podle meziná-rodních standardů a vliv této transformace na finanční analýzu

The Project of transformation of the financial statements of The Zlaté jablko Comapany, Ltd. into the financial statements in accordance with the international standards and the impact of this transformation on the financial analysis
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je transformace účetních výkazů společnosti Zlaté jablko,a.s. sestavených dle českých účetních předpisů na účetní výkazy sestavené dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Práce je rozdělena na 2 hlavní části a to teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřuji na vývoj harmonizace účetnictví. Na základě analýzy jednotlivých položek účetních výkazů se …více
Abstract:
The subject of my master thesis is the transformation of the financial statements of compa-ny Zlaté jablko, Lltd. into financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on the development of accounting harmonization. On the basis analysis of individual items of financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 15907

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLČÍKOVÁ, Blanka. Projekt transformace účetních výkazů společnosti Zlaté jablko, a.s. na účetní výkazy podle meziná-rodních standardů a vliv této transformace na finanční analýzu . Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe