Kristýna Chvostková

Bachelor's thesis

Konektivita hornické krajiny na příkladu brouků z čeledi mrchožroutovití (Silphidae) na území dobývacího prostoru Dolu Paskov

Landscape connectivity in the mining area on example of carrion beetles (Silphidae) in Mine Paskov area
Abstract:
V předložené bakalářské práci je zpracován výzkum čeledi Silphidae na území dobývacího prostoru dolu Paskov v Moravskoslezském kraji. V práci je uvedena morfologie čeledi Silphidae, jejich význam v krajině, vývoj, ekologie a bioindikační význam v krajině. Výzkum byl prováděn v měsících červenci a září, zkoumané území bylo rozděleno na tři typy biotopů. Hornická krajina vzniklá v důsledku průmyslové …more
Abstract:
In this thesis is a research of the Silphidae family in selected areas in mining area Paskov in Moravskoslezsko and the use of this family in the assessment of landscape changes. The work also briefly describes morfology of Silphidae family, meaning in the landscape, evolution, ecology and their bioindication meaning in the landscape. The research was conducted in months July and September and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Jiří Kupka
  • Reader: Jakub Lichnovský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava