Theses 

Nástroje interní komunikace – Ing. Dominika Kalašová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Dominika Kalašová

Bakalářská práce

Nástroje interní komunikace

Internal Communication Tools

Anotace: Předpokladem úspěchu jakékoliv firmy v dnešním hyperkonkurenčním prostředí je především její vnitřní stabilita, respektive efektivně nastavená interní komunikace uvnitř podniku. Cílem mé bakalářské práce je na základě analýzy a zhodnocení nástrojů interní komunikace uvnitř firmy Dalkia ČR, a.s. vyhodnotit současnou situaci a navrhnout zlepšení k jejich optimálnímu využívání. Teoreticko - metodologická část rozebírá komunikaci obecně, zachycuje cíle, metody a formy interní komunikace, důležitost úlohy managementu a aplikuje marketingový mix na vnitřní zákazníky neboli zaměstnance. Aplikační (praktická) část začíná charakteristikou společnosti Dalkia a pokračuje sledováním nastavení a efektivity nástrojů vnitropodnikové komunikace. Závěr práce hodnotí interní komunikaci ve firmě na základě vyhodnoceného anonymního dotazníku a doporučuje určitá zlepšení.

Abstract: A presumption of success of any company in today´s hypercompetitive environment is especially its internal stability or effectively adjusted internal communication inside a firm. The objective of my bachelor thesis is on the basis of analysis and evaluation of internal communication tools inside the company Dalkia ČR, a.s. to evaluate the current situation and to propose improvements for their optimal utilization. The theoretically - methodological part analyses communication in general, records objectives, methods and forms of internal communication, importance of role of management and applies marketing mix on internal customers alias employees. The application (practical) part begins with the characteristics of the company Dalkia and continues with observing of settings and efficiency of internal communication tools. The end of the thesis evaluates internal communication in the company based on evaluated anonymous questionnaire and recommends certain innovations.

Klíčová slova: Komunikace, interní komunikace, public relations, komunikační mix, komunikační kanály, informace, společnost, firemní identita a kultura, zaměstnanci, motivace, vedení. Communication, internal communication, communication mix, communication channels, information, company, corporate identity and culture, employees, motivation, management.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:54, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz