Theses 

Marketingová kampaň propagace produktů ve vybrané firmě – Bc. Barbora Panglová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Panglová

Diplomová práce

Marketingová kampaň propagace produktů ve vybrané firmě

Marketing campaign promotion of products in the selected company

Anotace: Diplomová práce je věnována komunikaci a marketingu společnosti A. Charouz Motors. V úvodu práce je proveden rozbor současné situace na českém i světovém trhu automobilů a prodejních výsledků značky Jaguar a Land Rover, tj. značek, které výše uvedená společnost prodává. Je provedena situační analýza firmy, včetně jejího postavení na trhu a rozbor segmentace zákazníků. Dále je rozebrán význam značky v moderním marketingu, v oblasti prodeje nových vozů. V práci jsou zmiňovány teoretické poznatky z oblasti marketingového mixu, je definován pojem integrované marketingové komunikace a její důležitost v dané společnosti. Práce obsahuje popis marketingové komunikace a analýzu marketingové kampaně na vůz Evoque s názvem "Range Rover Evoque NY 11", kde se věnuje rozboru stanovených cílů, komunikační a mediální strategii, cílovým skupinám, využitých nástrojů a prostředků. Na základě této analýzy a zjištěných skutečností je vypracován návrh komplexní marketingové kampaně na nový model tohoto vozu, který bude uveden na trh v roce 2015, s využitím moderních komunikačních technologií, jako podpůrného prostředku kampaně. V závěru diplomové práce jsou vyhodnoceny stanovené cíle a hypotézy.

Abstract: The thesis deals with communication and marketing in A. Charouz Motors. The first part of the thesis includes an analysis of the current situation on the Czech and global automotive market and of the sales achieved by the Jaguar and Land Rover brands, i.e. brands sold by the above company. A situational analysis of the company, including the company’s market position and customer segmentation analysis, was conducted. It further deals with the brand importance in modern marketing, as regards new car sales. The thesis also makes reference to theoretical knowledge of the marketing mix, defines the term of integrated marketing communication and its importance in the given company. The thesis contains description of marketing communication and analysis of the marketing campaign for the Evoque model, which is called "Range Rover Evoque NY 11"; it provides an analysis of the set targets, communication and media strategy, target groups, used tools and means. Based on the analysis and facts established, a proposal for a complex marketing campaign for the new car model to be launched on the market in 2015 has been prepared, which employs modern communication technologies in support of the campaign. The final part of the thesis includes evaluation of the set objectives and hypotheses.

Klíčová slova: Marketing, marketingová komunikace, kampaň, efektivita, marketingový mix, komunikační mix, integrovaná marketingová komunikace, moderní komunikační technologie, situační analýza, segmentace zákazníků, značka, analýza trhu automobilů v ČR, A. Charouz Motors, automobil Range Rover Evoque.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 11:10, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz