Tereza Majerová

Bachelor's thesis

Zhodnocení vývoje zadluženosti a rentability společnosti Nutrend D.S., a.s.

Leverage and Profitability Evolution Analysis of the Company Nutrend D.S., a.s.
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje zadluženosti a rentability společnosti Nutrend D.S., a.s. za období 2010-2014. Bakalářská práce je rozdělena do 5 kapitol, včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola obsahuje teoretická východiska finanční analýzy. Je zde popsán předmět, uživatelé, zdroje a metody využívané pro zpracování finanční analýzy. Třetí kapitola je zaměřena na stručné představení analyzované …more
Abstract:
The goal of the thesis is leverage and profitability evolution analysis of the company Nutrend D.S., a.s. over the period from 2010 to 2014. The thesis is divided into five chapters, including the introduction and conclusion. The second chapter contains the theoretical basis of financial analysis. It describes the subject, users, sources and methods used for processing of financial analysis. The third …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Dagmar Richtarová
  • Reader: Martina Borovcová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava