Ing. Zuzana Králiková

Bachelor's thesis

Rozvoj a odměňování zaměstnanců - motivace k pracovnímu výkonu

Development and Remunaration of Employees - Motivation to Job Performance
Abstract:
V úvodu se práce zabývá především objasněním cíle, použitými výzkumnými metodami, aktuálností zvoleného tématu a charakteristikou současné situace, ve které se nacházejí absolventi, kteří jsou následně předmětem praktické části bakalářské práce. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou rozvoje a odměňování zaměstnanců, s jejich pracovním výkonem a motivací. Obsahuje také obecnou kapitolu o …more
Abstract:
In the introduction, the thesis deals primarily with clarifying the objectives, research methods used, the timeliness of the chosen theme, characteristic of the current situation where there are graduates as a subject of the practical part. The theoretical part introduces the reader the issue of development and evaluating of employees and it also informs about their job performance and motivation. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Martin Šikýř

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní