Theses 

Průměrné náklady kapitálu ve vybraném segmentu MSP – Bc. Kamila Grombířová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Kamila Grombířová

Diplomová práce

Průměrné náklady kapitálu ve vybraném segmentu MSP

The average cost of capital in selected SME segment

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na ukazatele WACC v prostředí malých a středních podniků v přechodné ekonomice České republice. WACC je identifikován jako komplexní funkce kapitálové struktury. Chování malých a středních podniků je v souvislosti se strukturou kapitálu popisováno jako specifické, pramenící z národních ekonomických podmínek. Základní otázkou je, co představuje typický znak kapitálové struktury těchto společností v České republice, a zda existují rozdíly v jednotlivých kategoriích sektoru MSP, to jsou mikro, malé a střední podniky. Zkoumání je založeno na souboru čítajícím více než tři sta českých malých a středních podniků, o nichž byly údaje získány z databáze Albertina. Výsledky ukazují, že kapitálová struktura je ovlivněna konzervatismem vlastníků a hlavní část celého kapitálu tvoří vlastní kapitál. Hlavní část závazků tvoří krátkodobé závazky v souvislosti s dodavateli. Část jiné formy závazků roste s velikostí firem. Ukazatel WACC je tedy založen především na nákladech na vlastní kapitál

Abstract: This diploma thesis focused on the indicator of WACC in the surroundings of SMEs in the transitional economic in the Czech Republic. WACC is identified as a complex function of capital structure. The behavior of SMEs in connection with the capital structure is described as specific, with a special features rooted in the national economic conditions. The research question is what is the typical feature of capital structure of these companies in the Czech Republic and if there are differences in the individual section of SMEs, i. e. in micro, small and medium companies. The research is based on the set of three hundred Czech small and medium companies, data of which were derived from the database of Albertina. The results show that the capital structure is influenced by a conservativism of owners and the main part of the whole capital is formed by the equity. The main part of the liabilities is formed by the short term liabilities in connection with the supliers. The portion of the other form of liabilities grows up with the size of the firms. The indicator of WACC is thus based mainly on the cost on equity

Klíčová slova: náklady kapitálu, kapitálová struktura, malé a střední podniky, ekonomická přidaná hodnota cost of capital, capital structure, small and medium companies, economic value added

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:59, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz