Ing. Jana Měchurová

Bakalářská práce

Evropská unie a Spojené státy americké jako aktéři procesu liberalizace obchodu se zemědělskými produkty – případ Rozvojového kola z Dauhá

EU and USA as actors of the agricultural trade liberalization process - the case of the Doha Development Round
Anotace:
Oblast mezinárodního obchodu se zemědělskými výrobky patří i přes významný pokrok za posledních dvacet let stále k těm nejméně liberalizovaným. O obtížnosti liberalizace tohoto sektoru svědčí mimo jiné i zdlouhavost a omezené výsledky současného Rozvojového kola z Dauhá odehrávajícího v rámci WTO. Jsou to především Spojené státy americké a Evropská unie, kdo do značné míry nese odpovědnost za malý …více
Abstract:
The sector of international agricultural trade belongs to the least liberalized, despite significant progress in the past 20 years. The difficulty of the liberalization of this economic sector is inter alia shown by the lengthiness and limited achievements of the current Doha Develompent Round which has been taking place under WTO. United States and European Union are those states that are to a certain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií