Theses 

Ochrana lidských práv dospělých osob s lehkým a středním mentálním postižením ve službě podporovaného bydlení – Anna Tůmová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Anna Tůmová

Bakalářská práce

Ochrana lidských práv dospělých osob s lehkým a středním mentálním postižením ve službě podporovaného bydlení

Protection of Human Rights of Adults with Low and Middle Mental Handicap in the Supported Living Service

Anotace: Název této bakalářské práce je Ochrana lidských práv dospělých osob s lehkým a středním mentálním postižením ve službě podporovaného bydlení, a proto je jejím hlavním cílem sběr dat metodou polostrukturovaného rozhovoru a studium vnitřních metodik zařízení sociálních služeb poskytujících službu sociální péče podpora samostatného bydlení a jejich vyhodnocení v kontextu dodržování práv klientů/klientek s lehkým a středně těžkým mentálním postižením právě v tomto typu sociální služby. Teoretická část bakalářské práce se bude zabývat charakteristikou osob s mentálním postižením a konkrétněji specifiky a zvláštnostmi osob s lehkým a středně těžkým mentálním postižením v kontextu na osobu zaměřeného přístupu v sociální práci. Dále se bude zaobírat vymezením systému ochrany práv osob s mentálním postižením v souvislosti s jejich zdravotním znevýhodněním a v kontextu sociální služby podpora samostatného bydlení, která se stává čím dál tím více využívanou službou sociální péče v důsledku konceptu podpory transformace pobytových sociálních služeb.Cílem praktické části bude zjištění aktuálního stavu dodržování lidských práv osob s lehkým a středně těžkým mentálním postižením v sociální službě podpora samostatného bydlení, kterému bude předcházet polostrukturovaný rozhovor s klientem či klientkou vybraného zařízení poskytujícího tento typ terénní sociální služby, studium vnitřních dokumentů a následné analytické zpracování nasbíraných dat.

Abstract: The title of this thesis is Protection of human rights of adults with mild to moderate mental disabilities in the services of supported livinng. Its main objective therefore is the collection of data by holding semi-structured interview and studies of internal methodologies and thein evaluation in the context of maintaining the rights of clients with mild and moderate mental handicap in this type of social care. The theoretical part of the thesis will deal with the characteristics of people with mental disabilities and more specifically the characteristics and peculiarities of people with mild and moderate mental disabilities in the context of a person with access to social care. Additionally the thesis will be engaged in defining the system of protection of the rights of persons with mental disabilities in relation to their physical handicaps and in the context of social services support for independent living, which is becoming increasingly utilised thanks to the concept of supportive transformation of residential social services.The aim of the practical part will bet he determining of the current state of complying with the rights of persons with mild and moderate mental disabilities in supported independent living, which will be preceded by a semi structured interview with a klient selected from such an institution providing this type of field based service, the study of internal documents and processing of collected data.

Klíčová slova: mentální postižení, na osobu zaměřený přístup v sociální práci, systém právní ochrany osob s mentálním postižením, standardy kvality sociálních služeb, koncept podpory transformace pobytových sociálních služeb, sociální služba podpora samostatného bydlení

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 05:38, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz