Theses 

Názory pracovníků na faktory ovlivňující pracovní motivaci a spokojenost s prací u pracovníků konktrétní organizace – Bc. Alena Šafaříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alena Šafaříková

Diplomová práce

Názory pracovníků na faktory ovlivňující pracovní motivaci a spokojenost s prací u pracovníků konktrétní organizace

Workers’ opinions on the factors influencing work motivation and work satisfaction amongst workers of a specific organization.

Anotace: Hlavním cíle práce bylo zjistit, které faktory pracovní motivace a faktory spokojenosti s prací vnímají pracovníci dané, velmi specifické organizace jako klíčové pro jejich pracovní motivaci a spokojenost s prací. Teoretická část práce pojednává o kontextu pracovního trhu v ČR, stimulaci, pracovní motivaci, spokojenosti s prací a dalších souvisejících konceptech a vztazích. Jejím výstupem je identifikace deseti faktorů pracovní motivace a spokojenosti s prací, které byly objektem empirického šetření. K zodpovězení dílčích výzkumných otázek byla použita kvalitativní strategie. Výzkum odhalil, že roli klíčových faktorů pracovní motivace a spokojenosti s prací sehrály následující faktory: příležitost k postupu, uznání, úspěch a pravidelně udělovaná zpětná vazba. S ohledem na motivační strukturu, hrála také klíčovou roli finanční odměna či pracovní kolektiv. Zjištění odhalují, že za určitých podmínek a okolností, při působení na osoby s žádoucí motivační strukturou, mohou mít nehmotné faktory velmi silný motivační efekt. Je třeba mít na paměti limity validity výzkumu - závěry výzkumu se vztahují k omezenému objektu zkoumání a také k ne zcela typickému vzorku.

Abstract: The main objective of this study was to discover which factors of work motivation and job satisfaction workers of the chosen specific organization perceive as key for their work motivation and job satisfaction. The theoretical element of the work deals with the labour market context in the Czech republic, stimulation, work motivation, job satisfaction and the related concepts and interconnections. Its outcome is the identification of ten work motivation and job satisfaction factors, which are the key parts of the empirical survey. In order to answer the research questions a qualitative strategy approach was used. Our survey revealed that among the key factors of work motivation and job satisfaction, career opportunities, appreciation, success and regular feedback were included. With regard to the motivational structure the financial reward and colleagues were considered as the key factors. The findings revealed that immaterial factors have a very strong motivational effect. However, we have to be aware of individual motivational profile and other certain conditions and circumstances.

Klíčová slova: Pracovní motivace, pracovní spokojenost, motivace, stimulace, vnímání, teorie motivace, trh práce, flexibilita, řízení lidských zdrojů, potřeby, faktory

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 23:15, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz