Jose Lebreault

Diplomová práce

Corrosion and Mechanical Properties of Selected Ferritic Stainless Steels

Corrosion and Mechanical Properties of Selected Ferritic Stainless Steels
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá složením, strukturou, korozními a mechanickými vlastnostmi vybraných feritických ocelí. Teoretická část je zaměřena na popis korozivzdorných ocelí, jejich přednosti i nevýhody. Dále v rešerši jsou uvedeny hlavní druhy korozního napadení a jejich mechanismy. V rámci experimentální (praktické) části byly provedeny normované korozní testy a zkouška tahem před a po korozní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with composition, structure, corrosion and mechanical properties of selected ferritic steels. The theoretical part is focused on the description of stainless steel groups, it´s advantages and disadvantages. Further the theoretical part describes the main types of corrosion attacks and their mechanisms. Within the experimental (practical) part were performed standard corrosion …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Stanislav Lasek
  • Oponent: Vlastimil Vodárek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava