Jana Tománková

Bakalářská práce

Odpad ze stravovacích zařízení

Catering waste
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena zejména na nakládání a zpracování biologicky rozložitelného odpadu ze stravovacích zařízení. Jsou zde charakterizovány druhy odpadů, které vznikají ve stravovacích zařízeních, jejich množství, platná legislativa a způsoby nakládání. Konkrétní příklady produkce a následného zpracování BRO, taky společnosti, které se zabývají nakládáním a zpracováním bioodpadu a metody, které …více
Abstract:
Bachelor's thesis is focused on the management and treatment of biodegradable waste from catering establishments. There are characterized types of waste generated in catering establishments, the amount of valid ways of handling legislation. Specific examples of the production of downstream processing BRO, also companies that deal with the management of bio-waste processing methods that can be used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Vladimír Čablík
  • Oponent: Michala Jurošková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava