Sylvie VÍCHOVÁ

Bakalářská práce

Dramatická výchova a Rámcový vzdělávací program

Dramatic education and General educational program of preprimary education
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá vyuţitím dramatické výchovy při práci s dětmi předškolního věku. Vybrala jsem si tuto problematiku, protoţe jsem přesvědčená o tom, ţe činnosti a aktivity dramatické výchovy, jsou nedoceněné. V teoretické části nejprve charakterizuji samotný pojem Dramatická výchova. V další části se zabývám dramatickou výchovou v mateřské škole. Specifikuji její funkce, cíle, metody, …více
Abstract:
My thesis deals with the contribution and the use of drama classes with children in preschool age. I have chosen this topic because I am convinced that those activities are not appreciated in a sufficient way. In the theoretical section I tried to characterize the concept of "Drama classes" itself. The following sub-section deals with drama particularly in the kindergarten. I specify its functions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Zveřejnit od: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÍCHOVÁ, Sylvie. Dramatická výchova a Rámcový vzdělávací program. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta