Stanislav Lepeška

Master's thesis

Porterův model poskytovatelů mobilních telekomunikačních služeb

Porter's Model for Cell Phone Providers
Abstract:
Na českém trhu operuje několik mobilních operátorů, kteří poskytují shodné služby pro koncové zákazníky. V tomto důsledku se tito operátoři pohybují ve velice konkurenčním prostředí, kde působící rivalita mezi jednotlivými operátory přináší výhody, které může využívat jejich zákazník. Zároveň ale klade na manažery těchto firem vysoké nároky na vyhodnocování jednotlivých rizik při podnikání v této oblasti …more
Abstract:
On the Czech market space operates several mobile providers, who provide very similar services to retail customers. These operates move in a very competitive environment, where active rivalry between operators brings benefits for their customers. But it also puts the managers of these companies of high demands on the assessment of the risks of doing business in this area. This degrese work endeavours …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: Yveta Tomášková
  • Reader: Martin Kmoníček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin