Theses 

Společenská odpovědnost jako motiv spotřebního chování zákazníků – Bc. Jana Christelová Lamerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Christelová Lamerová

Diplomová práce

Společenská odpovědnost jako motiv spotřebního chování zákazníků

Corporate social responsibility as a motive of contumer’s consumer behavior

Anotace: Práce se zabývá společenskou odpovědností firem - konceptem CSR. V teoretické části je uveden vývoj konceptu, jsou vymezeny jeho specifika, charakteristiky, hlavní oblasti působení – ekonomická, sociální, environmentální. Jsou zde charakterizovány CSR aktivity vůči jednotlivým skupinám zainteresovaných osob a definován postup při jejich implementaci do praxe podniku. V praktické části práce je analyzována situace z pohledu CSR v konkrétní firmě působící na trhu služeb v oblasti autobusové přepravy osob. Cílem práce je navrhnout vhodné kroky k efektivnímu využití konceptu společenské odpovědnosti ve zvolené firmě a jejich následné využití pro PR aktivity. Na základě rozhovorů s jednatelem firmy, analýz vnitropodnikových údajů a z výsledků dotazníkového šetření mezi zákazníky firmy jsou vypracovány konkrétní návrhy a doporučení, které by měly ovlivnit spotřební chování zákazníků a firmě zajistit konkurenční výhodu na trhu hromadné dopravy osob.

Abstract: The Thesis deals with Corporate Social Responsibility - CSR concept. In the theoretical part is given the development of a koncept, defined its specifics, the characteristics, the main areas of operation - economic, social, environmental. There are characterized CSR activities towards particular groups of stakeholders and defined how to implement them in practice. In the practical part of the thesis is analyzed the situation from the perspective of CSR in the company that operates on the market of services in the field of bus passenger transport . The aim of the Thesis is to propose appropriate steps to effective use of the concept of social responsibility in the selected company, and their subsequent use for PR activities. Based on interviews with the director of the company, analysis of internal data and the results of a questionnaire survey among customers of the company are drawn up concrete proposals and recommendations that should influence consumption behavior of customers and the company would provide a competitive advantage on the market of the public transport.

Klíčová slova: Koncept CSR, společenská odpovědnost, trvale udržitelný rozvoj, stakeholdeři, spotřební chování, PR, komunikace, konkurenční výhoda, autobusová doprava, Concept of CSR, social responsibility, sustainable development, stakeholders, consumer behavior, communication, competitive advantage, bus transport.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:30, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz