František Heger

Diplomová práce

Modernizace primární a sekundární části technologické linky Bělkovice.

Modernization of Primary and Secondary Part of Processing Line Bělkovice Quarry.
Anotace:
Náplní této diplomové práce je navrhnout možná řešení, která povedou k efektivnímu zvýšení výrobní kapacity drceného kameniva v kamenolomu Bělkovice. V úvodní části práce je geografická a geologická charakteristika ložiska. Dále je popsán současný stav těžby, dopravy, výroby a sortimentu výrobků, ale především současný stav primární a sekundární drtírny kameniva. Po zhodnocení současného stavu provozovny …více
Abstract:
The aim of this thesis is to propose possible solutions that would effectively increase the production capacity of crushed stone quarry Bělkovice. The introductory part is a geographical and geological characteristics of the deposit. It is also described the current state of mining, transport, manufacturing and product range, but also the current state of the primary and secondary crushing of aggregate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Vlastimil Řepka
  • Oponent: Miroslav Kryl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin