Bc. Eliška Skalická

Master's thesis

Uzavírání lebečních švů u staroslovanských populací

Closing of cranial suturas in Old Slavonic populations
Abstract:
V teoretické části své práce jsem se nejprve zaměřila na vývoj lebky a jak je kostní tkáň ovlivňována věkem. Dále jsem se pokusila shromáždit informace o uzavírání lebečních švů a utvořit historický nástin jejich studia. V praktické části jsem odhadla věk u 147 jedinců, z toho 94 mužů, 51 žen a 2 neurčených jedinců. Kosterní materiál použitý v této práci pochází z lokalit Pohansko u Břeclavi – Pohřebiště …more
Abstract:
In the theoretical part of my thesis I focused first on the development of cranium and how age affects the bone tissue. Next I wanted to gather information about cranial suture closure and historical outline of their studies. In the practical part I estimated age of 147 individuals, 95 men, 51 women and 2 unspecified individuals. The skeletal remains I used come from Pohansko by Břeclav – burial ground …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta