Ing. Bc. Zdeňka Michálková

Diplomová práce

Uspokojování potřeb rodinných pečovatelů

Fulfilling the needs of family caregivers
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjištění potřeb pečujících z řad rodiny a jejich uspokojování na základě subjektivního hodnocení respondentek. Teoretická část je věnována poznatkům z relevantní odborné literatury. Podrobněji zmiňuje potřeby a kvalitu života jak je vidí uvedení autoři. Metodologická část popisuje použití kvalitativní výzkumné strategie, metodu sběru dat pomocí techniky polostrukturovaného …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out the needs of family caregivers and their fulfilling based on the responders’ subjective evaluation. The theoretical part is dedicated to scientific findings in relevant specialized literature. The part mentions the needs and the quality of life from the view point of cited authors. The methodological part describes the use of qualitative research strategy, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií