Matěj Tibenský

Bachelor's thesis

Výživa a pitný režim hasiče při a (po) zásazích.

Nutrition and Drinking Modes of Firefighters during and after Interventions.
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena nejen na výživu a pitný režim hasičů při a po zásazích, ale i na výživu mimo zásahy. V první části je popsána činnost hasiče a možná zdravotní rizika související s nedodržováním zásad zdravé výživy a pitného režimu. V následující části je popsán energetický výdej a energetický výdej hasiče, který se nejvíce přibližuje skutečnosti. V další části jsou rozebrány zásady zdravého …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused not only on nutrition and fluid intake of firefighters during and after interventions, but also on diet out of interventions. The first part describes the activity of the firefighter and the risks caused by failure to observe the principles of healthy nutrition and fluid intake. The following section describes the energy output and the closest example of firefighting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Šárka Bernatíková
  • Reader: Jan Žižka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Theses on a related topic