Theses 

Individuální vzdělávací plán a jeho využití v praxi se zaměřením na předškolní věk – Michaela HERZÁNOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Michaela HERZÁNOVÁ

Bachelor's thesis

Individuální vzdělávací plán a jeho využití v praxi se zaměřením na předškolní věk

The individual educational plan and its use in practise, focused on the pre school age

Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou individuálního vzdělávacího plánu a jeho využitím v praxi. Cílem práce je zjistit rozsah využití, prospěšnost a účinnost individuálního vzdělávacího plánu při vzdělávání dětí v mateřských školách. Teoretická část se zaměřuje na osobnost dítěte předškolního věku, charakterizuje předškolní vzdělávání, pedagogickou diagnostiku a školská poradenská zařízení. Další kapitoly se zabývají problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrných opatření včetně plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu. Praktická část obsahuje vyhodnocení dat z vlastního výzkumu týkající se využití individuálního vzdělávacího plánu v praxi, názorů pedagogů na jeho účinnost a prospěšnost včetně uvedení všech pozitiv a negativ. Pro potřeby výzkumu bylo využito dotazníkového šetření u pedagogických pracovníků.

Abstract: This bachelor thesis deals with the problems of an indiviudal educational plan and its application in practise. The aim of the paper is to find out the extent od utilization, usefulness and the effectiveness of the individual educational plan by the education of children in nursery schools. The theoretical part focuses on the personality of pre-school child age, it chracterizes the preschool educational, pedagogical diagnostics and school counselling facilities. The next chapters cover with the problems of pupils with the special educational needs and supportive measures, including a plan of pedagogical support and an individual educational plan. The practical part incorporates the evaluation of the data from own personal research, concerning the usage od individual educational plan in practise, the opinions of educators on its effectiveness and benefit, including the presentation of all positives and negatives. For needs of research, there was used an investigating questionnaire for the pedagogical workers.

Keywords: Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, individuální vzdělávací plán, předškolní vzdělávání

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Doležalová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=224950 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

HERZÁNOVÁ, Michaela. Individuální vzdělávací plán a jeho využití v praxi se zaměřením na předškolní věk. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/5/2019 23:20, Week 20 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz