Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu – Bc. Radek Laci

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radek Laci

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing Communication Mix Selected Enterprise in Response to Changes in his Marketing mix

Anotácia: Ve své bakalářské práci s názvem Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu se zaměřuji na rakouskou firmu. Nemohu říci, jakou firmu ve své práci zmiňuji, neboť čerpám důvěrná a zákonem chráněná data přímo z marketingového oddělení, proto jsem firmu pojmenoval jako XY. V první části bakalářské práce se zabývám popisem Marketingového komunikačního mixu a 4P v teoretické rovině. V praktické části analyzuji XY pomocí jednotlivých marketingových nástrojů. Následně jsem efektivitu jednotlivých nástrojů vyhodnotil a navrhnul jsem případná opatření pro efektivnější marketingový komunikační mix. Má bakalářská práce bude představena v marketingovém oddělení a následně konzultována. V případě kladných reakcí, bude tak oporou pro příští vytváření marketingových aktivit.

Abstract: In my thesis, entitled Marketing communication mix selected enterprise in response to changes in his marketing mix. I focus on the Austrian company. I cannot say which company I mentioned in my work, because I draw confidential and legally protected data directly from the marketing department, that is why I named the company as XY. In the first part of this thesis deals with the description of the marketing communication mix and 4P in theory. In the practical part I analyze XY using marketing tools. Then I evaluated the effectiveness of the various tools and proposed possible measures for effective marketing communication mix. This thesis will be presented in the marketing department and subsequently consulted. In case of positive response, it will be a support for the next creating marketing activities.

Kľúčové slová: Marketingový mix, marketingový komunikační mix, product, price, place, promotion, reklama, podpora prodeje, direct marketing, osobní prodej, public relations. Marketing Communication Mix, Marketing mix, Advertisement, Sales Promotion, Personal Selling, Public relations

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2013
  • Vedúci: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 5. 2019 07:55, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz