Petr Keller

Master's thesis

Magnetické vlastnosti typových konstrukčních materiálů - analýza magnetických vlastní oceli určité třídy

Magnetic properties of types construction materials - analyses of magnetic properties of steel of types grade
Abstract:
První část práce byla zaměřena na seznámení s obecnou strukturou látek, především pak ocelí. Dále jsou zde podrobně popsány jednotlivé způsoby žíhání. Druhá část práce byla věnována nelegovaným (uhlíkovým) ocelím a jejich rozdělení do jednotlivých tříd. V třetí části je pak popsáno rozdělení látek podle jejich magnetických vlastností na dia, para a feromagnetické. V této části jsou rovněž uvedeny některé …more
Abstract:
The first part of this work is focused on introducing with general material structure, especially steels. Next separate kinds of annealing are also described in this work. The second part was dedicated to unalloyed (carbonic) steels and their dividing to separated grades. In the third part is described dividing materials according to their magnetic properties on dia, para and ferromagnetic. In this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: Martin Marek
  • Reader: Zdeněk Hytka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava