Jiří Michna

Bakalářská práce

Analýza rentability a pyramidový rozklad vybraných ukazatelů rentability podniku ve stavebnictví

Profitability Analysis and Pyramidal Decomposition of Selected Ratios of a Company in the Building Sector
Anotace:
V této práci je provedena finanční analýza podniku ve stavebnictví. Při analýze jsou použity metody horizontální a vertikální analýzy, poměrové analýzy, pyramidového rozkladu ROE a vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů. Cílem práce je zjistit jak se vyvíjela analyzovaná společnost v letech 2004-2009, srovnat její vývoj s odvětvím, zjistit příčiny tohoto vývoje a navrhnout možná opatření při nežádoucím …více
Abstract:
In this bachelor thesis is made financial analysis of company in building sector. Methods used in analysis are horizontal an vertical analysis, ratio analysis, pyramid decomposition of ROE, and assessment of influence of partial ratios. Objective of the work is to find out, how was analyzed company developing, find causes of this development and propose steps against undesirable development. The analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2012
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava