Theses 

Správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu – Mgr. Rostislav Michálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Rostislav Michálek

Rigorózní práce

Správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu

Administrative delicts within the section of road traffic safety

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou správních deliktů na úseku bezpečnosti silničního provozu, jejichž úprava je obsažena v mnoha zákonech, nejvíce v zákoně č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Cílem je popsat a analyzovat platnou právní úpravu na daném úseku a vyložit její smysl za pomocí judikatury českých i zahraničních soudů. Práce je zaměřena na řešení aktuálních otázek správní praxe, se kterými se správní orgány v této oblasti potýkají, a které bývají autory komentářů nejvíce používaných předpisů často opomíjeny. Důležitou součástí práce je upozornění na slabiny právní úpravy a úvahy o vhodné změně de lege ferenda, která by prospěla jednak vymahatelnosti práva jako takového a jednak bezpečnosti silničního provozu. Za tímto účelem je tuzemská úprava některých správních deliktů komparována s úpravou zahraniční a to zejména slovenskou, dále také rakouskou, holandskou a britskou. Práce je rozdělena na 21 kapitol, které popisují a analyzují správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu a bodový systém.

Abstract: The dissertation work deals with the problems of executive delicts within the section of road traffic safety, which enactment is included in many laws, mostly in law n. 361/2000 of road traffic. The aim of this work is to describe, analyse and explain meaning of valid enactment of given section with the aid of judicature of both Czech and foreign courts. The work concentrates on solution of actual questions of executive practice, which the executive boards often deal with and moreover they are often neglected by authors of mostly used regulations´ commentaries. The notice of enactment weak points and reflections of suitable change de lege ferenda are also important part of this work. Such change would be good for exacting of law on the one hand and road traffic safety on the other hand. For that purpose the internal enactment of some executive delicts is compared with foreign enactments especially with Slovak as well as with Austrian, Dutch and British enactments. The work is split into 21 chapters, which describe and analyse administrative delicts´ enactment relating road traffic safety and points system.

Klíčová slova: Řidič, provozovatel, správní delikt, přestupek, sankce, delict, driver

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D., JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 03:02, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz