Tomáš Novotný

Diplomová práce

Návrh tepelného čerpadla voda - voda

Water-to-Water Heat Pump Design
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem a zapojením tepelného čerpadla voda-voda pro rodinný dům. V úvodu se věnuji historickému vývoji tepelných čerpadel a chladiv. Dále se dostávám k jejich principu a možnostem zdrojů nízkopotenciálního tepla, které úzce souvisí s volbou bivalentního bodu. Následující kapitola se zabývá výpočtem tepelných ztrát domu, stanovením celkové potřeby tepla a potřebného tepelného …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the design and connection of a water-water heat pump for a family house. In the introduction, I deal with the historical development of heat pumps and refrigerants. I also come to their principle and possibilities of sources of low-potential heat, which are closely related to the choice of the bivalent point. The following chapter deals with calculating the heat losses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Robert Šimon

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava