Theses 

Projekt marketingovej komunikacie v organizácii Kysucké pekárne, a. s. – Bc. Róbert MARIŇÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / odbor:
Economics and Management / Management and Marketing

Bc. Róbert MARIŇÁK

Master's thesis

Projekt marketingovej komunikacie v organizácii Kysucké pekárne, a. s.

Marketing Communication Project in the Organization Kysucké pekárne, a. s.

Anotácia: Diplomová práce zpracována na téma "Projekt marketingové komunikace v organizaci Kysucké pekárne, a. s. "se zabývá problematikou komunikačního procesu organizace na-venek. Jedna se o velmi důležitou součást marketingového mixu společnosti. Práce je roz-dělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristi-kou pojmu komunikace, procesem a nástroji komunikace. Praktická v první části popisuje současný stav v organizaci, průzkum spokojenosti zákazníků se značkou a jejími produkty, analyzuje marketingové komunikační nástroje využívány organizaci. Analýza spokojenosti byla provedena pomocí dotazníkového šetření. Druhá část řeší projekt marketingové ko-munikace pro danou společnost. V závěru projektu jsou zhodnocena časová, nákladová a riziková stránka. Cílem práce je zjistit, popsat současný stav a navrhnout nová řešení a změny, které zvýší úroveň komunikace v dané firmě.

Abstract: The thesis elaborated on the topic ?Marketing Communication Project in the Organization Kysucké pekárne, a. s.? deals with the issue of communication process outside the organi-zation. This is a very important part of the marketing mix. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with characteristics of terms communication, process and communication tools. The practical part in its first part de-scribes the current state of the organization, customer satisfaction survey with brand and its products, and analyzes marketing communications tool used by the organization. The anal-ysis of satisfaction was based on questionnaire. The second part deals with marketing communication project for the given company. At the end of the project, time, cost and risk sides are evaluated. The aim of the work is to identify, describe the current situation and propose new solutions and changes that will increase the level of communication within the company.

Kľúčové slová: marketing, komunikace, komunikační proces, reklama, komunikační mix, nové trendy, Kysucké pekárne, a. s.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
  • Zverejniť od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=23959 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

MARIŇÁK, Róbert. Projekt marketingovej komunikacie v organizácii Kysucké pekárne, a. s.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 4. 2019 04:33, 16. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz