Theses 

Sociální sítě a Internet a jejich využití v sociální práci – Mgr. Miluše Charvátová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Miluše Charvátová

Bakalářská práce

Sociální sítě a Internet a jejich využití v sociální práci

Social Networking sites and the Internet, and Their Use in Social Work

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou využívání sociálních sítí a Internetu v sociální práci. Jejím cílem je zjistit způsoby využití Internetu a sociálních sítí v sociální práci a identifikovat bariéry, které tomuto využití brání.Bakalářská práce je rozčleněna do tří částí. První část práce je rozdělena do kapitol, které se snaží objasnit oblast Internetu, sociálních sítí a způsobu využití těchto technologií v sociální práci. Zároveň jsou nastíněny bariéry, které tomuto využití mohou bránit. Dále je zde podán stručný přehled ze sféry sociální práce. Následuje metodická část, ve které charakterizuji cíle výzkumu a zvolenou výzkumnou strategii. Nechybí zde transformace dílčích cílů, zdůvodnění volby výzkumného souboru, popis organizace a průběhu výzkumu, způsob analýzy získaných dat a reflexe etických rizik. V praktické části se věnuji analýze pěti vybraných neziskových organizací, popisuji a interpretuji dosažené výsledky. Praktická část je zakončena shrnutím dosažených výsledků.

Abstract: The present thesis deals with the use of social networks and the Internet in social work. Its aim is to find ways to use the Internet and social networks in social work and identify barriers that prevent such use. The bachelor thesis is divided into three parts. The first part is divided into chapters, which seeks to clarify the Internet, social networks and on the use of these technologies in social work. At the same time they outline the barriers that may prevent such use. Furthermore, there is a brief overview of the sphere of social work. Following the methodological part, which characterize the research objectives and the chosen research strategy. There is transformation milestones justification for choice of research sample, description of the organization and conduct of the research, the method of data analysis and reflection on ethical risks. In the practical part is devoted to analysis of five selected social service providers, describes and interprets the results. The practical part is completed by a summary of the results achieved.

Klíčová slova: bariéry informační, Internet, poskytovatelé sociálních služeb, práce sociální, sítě sociální, služby sociální

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 23:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz