Bc. Zdeňka PETROVÁ

Master's thesis

Evaluace očekávaných výstupů 3.etapy vzdělávacího oboru přírodopis s využitím Bloomovy taxonomie

Third stage of natural science branch expected outputs evaluation by Bloom's taxonomy use
Abstract:
Tématem předkládané práce je podrobná analýza učebních úloh ve vybraných učebních textech přírodopisu. Záměrem bylo zjistit, zda učebnice koncipovaná podle zásad Rámcového vzdělávacího programu rozvíjí podnětněji vyšší cíle kognitivní oblasti žáka, či nikoli. Analýze bylo podrobeno 1059 učebních úloh, konkrétně 751 z učebnice přírodopisu, a zbylých 308 z pracovního sešitu přírodopisu, obou zaměřených …more
Abstract:
The theme of the present study is a detailed analysis of learningtasks in selec-ted textbooks of natural history. The aim was to determine whether a text-book designed according to the principlesof the Framework Educational Program-me develops podnětnějihigher cognitive goals the student or not. Analysis of 1059 has been subjected to learning tasks, namely 751 textbooks of natural history, and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 7. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2011
  • Supervisor: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PETROVÁ, Zdeňka. Evaluace očekávaných výstupů 3.etapy vzdělávacího oboru přírodopis s využitím Bloomovy taxonomie. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 15. 07. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/