Daniela Maroszová

Bakalářská práce

Vnitropodnikové účetní směrnice

Internal Accounting Directives
Anotace:
Bakalářská práce „Vnitropodnikové účetní směrnice“ se zabývá problematikou vnitropodnikových účetních směrnic a jejich rozborem a aplikací v konkrétní společnost zabývající se výrobou a prodejem dřevěných palet s atypickými rozměry. Teoretická část práce je zaměřena na specifikaci základních pojmů z oblasti vnitropodnikových účetních směrnic a jejich aplikaci v jednotlivých oblastech účetnictví. V …více
Abstract:
The bachelor thesis „The Internal Accounting Rules“ deals with issues of the internal accounting rules and their analysis and aplication in particular corporation engaged in the production of wooden pallets with atypical dimensions. The theoretical part is focused on specification of basic concepts in a field of internal accounting rules and their application in individual areas of accounting. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2017
  • Vedoucí: Marcela Palochová
  • Oponent: Yvetta Pšenková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava