Bc. Nikola Ilečková

Bachelor's thesis

Politické strany a historická paměť. Hodnocení role politických stran na komunální úrovni z generační perspektivy

Political parties and historical memory. The role of political parties on local level from generational perspective
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje rozdíly ve volebním chování na komunální úrovni v České republice mezi dvěma různými generacemi pomocí metody focus groups. V textu budou podrobně představeny dva výzkumné přístupy k této problematice. Dále bude popsán výběr případu, sestavení a průběh focus groups, na základě kterých byly obě tyto teorie ověřovány. V práci bude zhodnoceno, nakolik se mezi sebou lišily odpovědi …more
Abstract:
The bachelor thesis analyses differences in voting behaviour at the municipal level in the Czech Republic between two generations using the method of focus groups. In the text will be presented two research approaches to this issue. As next will be described case selection, compilation and process of focus groups under which were both theories tested. In the study will be evaluated how varied was responses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Michal Nový, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií