Theses 

Rodina a dítě s poruchou autistického spektra – Bc. Janina Oksak

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Janina Oksak

Bachelor's thesis

Rodina a dítě s poruchou autistického spektra

The family and the child with autism spectrum disorders

Anotácia: Bakalářská práce „Rodina a dítě s poruchou autistického spektra“ se zabývá rodinou dítěte s PAS. Teoretická část této práce se zabývá charakteristikou PAS, jejími projevy a diagnostikou. Popisuje strukturu a funkce rodiny a její vyznám ve vývoji dítěte. Důležitou částí je popis specifiky péče o dítě s PAS, přijetí diagnózy rodinou a tím, jaký dopad má toto postižení na členy rodiny. V praktické části je ukotvena metodologie výzkumu, provedena kvalitativní analýza a jsou zde uvedeny výsledky výzkumného šetření. Záměrem výzkumného šetření je přiblížit situaci rodin, pečujících o děti s PAS, a pomoct pochopit, čím tyto rodiny prochází.

Abstract: The bachelor thesis „The family and the child with autism spectrum disorders” deals with the family of a child with ASD. The theoretical part of this thesis deals with the characteristics of ASD, their symptoms and diagnosis. Describes the structure and function of the family and its importance in development of the child. The important part is the description of the specifics of the care of the child with ASD, the acceptance of diagnosis by family and the impact of the disability on family members. The practical part anchored with the research methodology, qualitative analysis and reported the results of a research investigation. The intention of the research is to describe the situation of families caring for children with ASD, and to help understand what these families are going through.

Kľúčové slová: Poruchy autistického spektra, rodina, dítě, péče, kvalitativní výzkum, Autism spectrum disorders, family, child, care, qualitative research

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedúci: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 5. 2019 17:55, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz