Bc. Jana Szmolenová

Bachelor's thesis

Drogy – problém společnosti z hlediska kriminalistiky a kriminologie

Drugs - society problem in terms of criminalistics and criminology
Anotácia:
Tato bakalářská práce popisuje současnou problematiku drog z hlediska kriminologie a kriminalistiky. V práci je přehledně shrnuto nejprve dělení drog a po té stručná historie drog. Nedílnou součástí jsou i kapitoly týkající se kriminologie a kriminalistiky. Na závěr práce provedu kriminologický výzkum. Konkrétně se jedná o dotazníkově šetření.
Abstract:
This Bachelory Thesis describes current drugs issue in terms of criminology and criminalism. It clearly overviews dividing of drugs and a brief history of drugs. The integral part are also a chapters relating to criminology and criminalism. Finally I will make a criminological research. Specifically with a questionnaire survey.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Barbora Kosejková
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní