Theses 

Zkušenosti školních metodiků prevence s realizací prevence drogové závislosti na 2. stupni základní školy – Petra KOČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra KOČKOVÁ

Bakalářská práce

Zkušenosti školních metodiků prevence s realizací prevence drogové závislosti na 2. stupni základní školy

The Experience of School Prevention Methodologists with the Implementation of Drug Addiction Prevention at Czech Upper Primary Schools

Anotace: Tématem této bakalářské práce jsou Zkušenosti školních metodiků prevence s realizací prevence drogové závislosti na 2. stupni základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, přičemž první část nastíní základní pojmy spojené s drogovou závislostí a s ní související prevencí, kterou blíže specifikuji a popíši její členění. Na konci teoretické části bude vymezena role školního metodika prevence a popíši tvorbu minimálního preventivního programu. Praktickou část tvoří výzkumné šetření, které proběhlo se školními metodiky prevence prostřednictvím polostrukturovaného interview. Výzkum se uskutečnil v Olomouci na pěti základních školách. Cílem výzkumu bylo zmapovat zkušenosti školních metodiků prevence s realizací prevence drogové závislosti. Výsledky šetření byly zpracované pomocí rámcové analýzy.

Abstract: The topic of this bachelor's thesis is the experience of school prevention methodologists with the implementation of drug addiction prevention at upper primary schools. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first part outlines basic terms concerning drug addiction and related prevention. Drug addiction prevention is further defined and its classification explained. At the end of the theoretical part I define the role of the school prevention methodologist and describe the creation of the minimum prevention program. The practical part consists of the survey which was conducted with school prevention methodologists through a semi-structured interview. This research took place at five primary schools in Olomouc. The aim of my research was to map the experience of school prevention methodologists with the implementation of drug addiction prevention. The results of the survey were processed by using framework analysis method.

Klíčová slova: školní metodik prevence, prevence, drogová závislost, návykové látky, základní škola

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=227713 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOČKOVÁ, Petra. Zkušenosti školních metodiků prevence s realizací prevence drogové závislosti na 2. stupni základní školy. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 05:52, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz