Theses 

Analýza nástrojů marketingového mixu ve firmě BANNER s.r.o. – Bc. Michaela Chmelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela Chmelová

Diplomová práce

Analýza nástrojů marketingového mixu ve firmě BANNER s.r.o.

Analysis of the marketing mix in BANNER s.r.o. company

Anotace: Diplomová práce se zabývá marketingovým mixem konkrétního podniku, analýzou jeho současných nástrojů a doporučení pro tvorbu nového efektivnějšího mixu. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V první části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se marketingového mixu, jeho jednotlivých nástrojů a teoretická východiska pro sestavení situační analýzy. V druhé části je představena firma BANNER s.r.o., její historie a cílové skupiny, následně je na základě dat a informací poskytnutých společností zpracována situační analýza zahrnující PEST analýzu, Porterovu analýzu pěti sil a SWOT analýzu. Poté následuje zhodnocení současného využívání nástrojů marketingového mixu, na jehož základě jsou navrhnuta následná doporučení týkající se nového mixu.

Abstract: This thesis deals with the marketing mix in a concrete company, analyzing its current tools and recommendations for creating a more efficient mix. The work is divided into theoretical and practical part. The first section explains the basic concepts related to the marketing mix, the individual instruments and theoretical basis for the preparation of the situation analysis. In the second part is introduced the company BANNER s.r.o., its history and the target group, then the situation analysis is created. It is based on data and information provided by the company and includes PEST analysis, Porter's five forces analysis and SWOT analysis. This is followed by evaluation of the current use of marketing mix on the basis of the proposed recommendation concerning the new mix.

Klíčová slova: Marketingový mix, SWOT analýza, Porterovy síly, PEST analýza, reklama, podpora prodeje, PR, osobní prodej, přímý marketing, Marketing mix, SWOT analysis, Porter´s five forces analysis, PEST analysis, advertising, sales promotion, public relations, personal selling, direct marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. PhDr. Milena Havlíková - Grusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:07, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz