Theses 

Využití frameworku v jazyce Java pro implementaci IS pro správu hudebních akcí – Lukáš Kvapil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Lukáš Kvapil

Bakalářská práce

Využití frameworku v jazyce Java pro implementaci IS pro správu hudebních akcí

Using of Java Framework for Implementing Information Systems for Managing Music Events

Anotace: Tato Bakalářská práce se zaměřuje na frameworky v jazyce Java, pro tvorbu webových aplikací anglicky nazývaných Web Content Management System, neboli webový systém pro správu obsahu. Je zde popsáno, co systém pro správu obsahu je, jaké je jeho využití a konkrétní příklady takových systémů. Hlavní náplní práce je tvorba vlastního informačního systému, který je určen pro správu hudebních akcí. Práce zahrnuje budování informačního systému, návrh databáze, popis struktury kódu, včetně použitých programovacích technik, jako jsou návrhové vzory, architektura atd. K tomu patří popis dostupných Java frameworků pro tvorbu webových aplikací a výběr frameworku, který bude použitý při samotném programování. V záveru práce jsem se pak zaměřil na porovnání vybraného frameworku s jiným z pohledu programování, rychlosti, vzhledu a dalších vlastností.

Abstract: This bachelor thesis focuses on Java language frameworks for creation of web applications in English called Web Content management system or „webový systém pro správu obsahu“ in Czech. It describes what a content management system is, what is its use and specific examples of such systems. The main content of this thesis is creation of information system, which is designed for managing of music events. Thesis includes building an information system, database design, a description of the code structure, including programming techniques, such as design patterns, architecture etc. Also a description of the available Java frameworks for building web applications and selection of framework that will be used in the actual programming is included.In conclusion I then focused on a comparsion of the selected framework with other framework in terms of programming, speed, appearance and other characteristics.

Klíčová slova: Webový systém pro správu obsahu, Framework, Java, Informační systém, Webová aplikace, Oracle, návrhový vzor, softwarová architektura.

Keywords: Web content management system, framework, Java, information system, web application, Oracle, design pattern, software architecture.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Bogdan Siderek
  • Oponent: Milada Návratová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 19:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz