Jana Faicová

Bakalářská práce

Návrh záchytného parkoviště v ploše mimoúrovňové křižovatky Českobratrská-Bohumínská v Ostravě

Proposal for a Parking in the Area of Flyover Junction Českobratrská-Bohuminská in Ostrava
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je prověření možnosti vybudování záchytných parkovišť v prostoru mimoúrovňové křižovatky ulic Českobratrská a Bohumínská a navrhnout jejich varianty. Při návrhu variant bude nutné přihlédnout k omezenému prostoru pro návrh dopravního připojení parkoviště mezi výjezdy ramp estakády a případně k umístění inženýrských sítí. Omezující jsou také podpěrné pilíře estakády nepravidelně …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is to examine the possibility of a parking in the area of flyover junction Českobratrská-Bohumínská and suggest their variants. Making suggestions of variants will be necessary to take account the limited space for the design of the transport connections to the parking lot exits of flyover ramps and possibly the location of utilities. Restrictive are also supporting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava