Nikol Čajková

Bakalářská práce

Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou Zlínského kraje

Small-Scale Protected Areas Containing Special Geological Features in the Zlín Region
Anotace:
Mezi naše národní bohatství patří všechny součásti přírodního prostředí a krajiny. Ať už je to živá či neživá příroda, je potřeba ji pro zachování budoucím generacím, zajistit jejich ochranu. Ochrana není jen naše morální povinnost, ale je daná i v právních předpisech. O tomto pojednává kapitola první – Legislativa v oblasti ochrany přírody. Dále jsou zde maloplošná zvláště chráněná území rozdělena …více
Abstract:
All parts of natural environment and landscape belong to our national wealth. Whether it’s animate or inanimate nature, it’s important to preserve it for future generations and to secure its protection. Protection isn’t just our moral obligation but it’s given by law. That is described in the first chapter – Legislation in the area of nature protection. There are also small areas with special protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Jakub Jirásek
  • Oponent: Dominik Niemiec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava