Theses 

Nezaměstnanost a rekvalifikace u osob ve věku 50+ – Bc. Klára Bergmanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Klára Bergmanová

Diplomová práce

Nezaměstnanost a rekvalifikace u osob ve věku 50+

Unemployment and rekvalification in the age group 50 years and over

Anotace: Tato magisterská diplomová práce se zabývá nezaměstnaností a rekvalifikacemi u lidí starších padesáti let. Jejím cílem je zjistit, jak účastníci rekvalifikačních kurzů hodnotí jejich dopad na svou profesní kariéru. Práce sestává ze dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část pojednává o vzdělávání dospělých, vymezuje základní pojmy s tímto tématem související, zabývá se vzdělávacími formami a motivací ke vzdělávání. Dále se věnuje tématům zaměstnanosti a nezaměstnanosti, dění na trhu práce. Nechybí zde ani téma rekvalifikací jako součásti aktivní politiky zaměstnanosti a konečně kapitola věnující se nezaměstnaným dospělým ve věku 50+ v kontextu celoživotního učení. Empirická část práce popisuje metodologii kvalitativního výzkumného šetření, které bylo realizováno pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Součástí empirické části práce je také prezentace výsledků výzkumného šetření.

Abstract: The main topic of this master´s thesis is unemployment and rekvalification in the age group 50 years and over. The goal of this thesis is to find out how rekvalification course attendees evaluate the course impact on their profesional career. This thesis consists of two parts, the theoretical and the empirical. The theoretical part deals with adult learning and determins basic therms in relation to this topic. As well as it deals with educational forms and motivation. Further more it discusses topics of employment and unemployment, and the labour market. Rekvalification as a part of the active employment politics is not omited. At last there is a chapter discussing unemployed adults in the age group 50 years and over in the context of life long learning. Empirical part describes the methodology of the qualitative research that was realised via partialy structured interviews. In the empirical part is also included the conclusions presentation of of this research.

Klíčová slova: nezaměstnanost, rekvalifikace, celoživotní učení, vzdělávání dospělých, kvalitativní výzkumné šetření, unemployment, rekvalification, life long learning, adults learning, qualitative research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 05:53, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz