Jiří Krzywoň

Master's thesis

Možnosti efektivního nakládání s odpadními vodami v tepelné elektrárně Třebovice

Possibilities of efficient wastewater treatment in the thermal power plant Třebovice
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá studiem efektivního nakládání s odpadními vodami v tepelné elektrárně v Třebovicích, které odchází z chemické úpravy vod. V teoretické části je popsán současný stav této problematiky. Následně jsou popsány procesy odsolování odpadní vody a další možnosti nakládání s odpadními vodami. Experimentální část je zaměřena na koagulační pokus dále na odsolení na elektrodialýze …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the study of efficient wastewater treatment in thermal power plants in Třebovice, witch leaves the chemical treatment. The theoretical part describes the current state of this issue. Subsequently, wastewater desalination processes and other wastewater management options are described. The experimental part is focused on the coagulation experiment and the desalination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: Petra Malíková
  • Reader: Kamila Šuraňová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou

Theses on a related topic