Monika MINÁRECHOVÁ

Bakalářská práce

Senioři jako cílová skupina pro komerční reklamu

Seniors as a target group for commercial advertising
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá oslovením a vnímáním cílové skupiny seniorů komerční re-klamou. Věnuje se členění jednotlivých forem reklamy, segmentaci trhu, periodizaci věko-vých skupin seniorů a mapuje faktory ovlivňující chování spotřebitelů. Hlavním cílem této práce je zamyšlení se nad úspěšností předváděcích reklamních akcí, které se v dnešní době těší velké účasti spotřebitelů generace 50+. V teoreticko …více
Abstract:
Bachelor?s thesis deals with addressing and perceiving advertisement by a target audience of seniors. It focuses on separating individual types of advertisement, segmentation of the market, periodization of age groups of seniors and it maps over factors influencing consu-mers? behavior. The main goal of the research is pondering on the Access of promotional shows which are attended by a great number …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 18705

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Křížek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MINÁRECHOVÁ, Monika. Senioři jako cílová skupina pro komerční reklamu. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe