Theses 

Rozvoj komunikačních schopností dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami – Mgr. Andrea Ephraimová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Andrea Ephraimová

Bakalářská práce

Rozvoj komunikačních schopností dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Development of communication skills of a child with special educational needs

Anotace: Bakalářská práce „Rozvoj komunikačních schopností dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami“ přibližuje výchovu a vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, které bylo ze sociálních důvodů v rodině, umístěno do dětského domova, kde žije již šestým rokem. Práce podrobně popisuje vývoj dětské řeči, jaké mohou vzniknout odchylky, co jejich vznik ovlivňuje, co se skrývá pod pojmem mentální postižení nebo lehké mentální postižení, jak se projevuje postižení vývojovou dysfázií a jak je postiženo dítě, o němž práce pojednává. Práce popisuje, jakou měrou jsou u chlapce postiženy rozumové schopnosti, jakou měrou je u dítěte rozvinuta vývojová dysfázie, neboli specificky narušený vývoj řeči, kdy je narušena komunikační schopnost, která se řadí k vývojovým poruchám. Bakalářská práce se plně zaměřuje na vliv výchovy na vývoj takto postiženého dítěte, bude analyzovat jeho stav před přijetím do dětského domova, průběh vývoje a stav současný. Díky studiu zdravotní dokumentace sledovaného dítěte, kterou zpracovali odborní lékaři i dětský lékař, osobní dokumentace, v níž je sledován vývoj dítěte po celou dobu pobytu v dětském domově, zpracovávaný vychovateli domova, ale i díky rozhovorům s učiteli, logopedy, rodinnými příslušníky a psychologem, dochází práce k závěru, v němž upozorňuje na nutnost neustálého odborného působení a práci s dítětem jak v rodině, tak i v dětském domově, škole a ve speciálně pedagogickém centru, kam dítě dochází na logopedii a na nutnost spolupráce mezi jednotlivými účastníky tohoto procesu.

Abstract: Bachelor thesis „Development of communication skills of a pupil with special educational needs “deals with issue of the education of a child with special educational needs, living, because of the social reasons in own family, In a children's home sixth year already. The thesis describes in detail the development of children's speech, what kind of deviations may form, what does affects this formation, what is meant by mental disability or mild mental disability, how the developmental dysphasia takes a shape and how is disabled a child of which the thesis deals. Thesis describes how much are child´s mental skills affected, how much is the developmental dysphasia or specifically impaired speech development by child developed. Bachelor thesis is fully focused on the impact of education on the development of such a disabled child. It will analyze child´s condition before admission to the children's home, the process of development and present condition. Thanks to a study of health documents of monitored child, made by specialist physicians and paediatrician, personal documents where is monitored child´s development throughout child´s stay in the children´s home, made by educators of the children´s home, but also thanks to interviews with teachers, speech therapist, family members and psychologist, the thesis comes to the conclusion, which highlights the necessity constant special care an work with a child the same in the family, in the children´s home, at school and at Special education centre where child comes for a speech therapy and need of constant cooperation within particular participants of this process.

Klíčová slova: Vývoj řeči, komunikace, dětský domov, narušená komunikační schopnost, lehké mentální postižení, vývojová dysfázie, speciální vzdělávací potřeby, praktická škola, speciální škola, vzdělávání, logopedická péče, mentální postižení, logopedie.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:20, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz