Theses 

Smrt perspektivou pracovníků paliativní hospicové péče – Bc. Michaela Píšková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Píšková

Diplomová práce

Smrt perspektivou pracovníků paliativní hospicové péče

Death as Perceived by Hospice Workers

Anotace: Kvalitativní diplomová práce si kladla za cíl prozkoumat významy, které pracovníci paliativní hospicové péče spojují se smrtí a umíráním. Data byla získávána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s osmi pracovníky dvou hospiců na různých pracovních pozicích. Rozhovory byly analyzovány pomocí tematické analýzy dat, jejíž výsledkem je identifikace čtyř hlavních témat: Smrt jako jistá nejistota, Smrt jako oživení života, Smrt jako (ne)kontrolovatelná a Smrt jako osobní zkušenost. Respondenti smrt a umírání spojují s přirozeností a jistotou, zároveň však také s nejistotami vyplývajícími z nevypočitatelnosti smrti a s otazníky, které uvažování o vlastní smrtelnosti doprovázejí. Další význam spočívá v propojení života a smrti, kdy kon-frontace se smrtí v hospici vede k důrazu na smysluplnější prožívání života, změně životních priorit a větší vděčnosti za život. Respondenti také hovoří o dobré a špatné smrti, rozdíl mezi nimi souvisí s mírou kontro-lovatelnosti procesu umírání. Dobrá smrt je kontrolovatelnou smrtí a nese charakteristiky dobré smrti tradič-ně zmiňované v oblasti paliativní péče. Špatná smrt je nekontrolovatelná, specificky může jít o smrt mladého člověka, smrt nemocniční či smrt v hospici, která neprobíhá podle představ umírajícího či personálu (je před-časná, či příliš zdlouhavá). Osobní zkušenost se smrtí a umíráním (smrt blízkých, známých, vlastní diagnó-za) se zdá být klíčovou zkušeností formující vnímání smrti z pohledu respondentů. V kontextu dosavadních výzkumných poznatků se jako stěžejní přínos práce jeví odhalení nejistot a způsobů nakládání s nimi.

Abstract: The aim of this qualitative thesis is to explore the meanings which palliative care workers associate with death and dying. Data were collected using semi-structured interviews with eight hospice workers at differ-ent positions in two hospices. The interviews were analyzed using thematic analysis. Four main themes were identified: Death as Certain Uncertainty, Death as Accentuation of Life, Death as (Un)Controllable and Death as Personal Experience. While the respondents associate death with naturalness and certainty, they also re-late it to uncertainties resulting from its unpredictability and from thinking about one's own mortality. An-other meaning reflects interconnection of life and death: confrontation with death makes hospice workers live more meaningfully, change their life priorities and increase their gratitude for life. The respondents also dis-tinguish good and bad death which differ in the level of controllability of the process of dying. Good death is controllable and bears the characteristics of good death as traditionally mentioned in palliative care. Bad death is uncontrollable; it can be a death of a young person, or a death in hospital or hospice which does not proceed according to expectations of the patient or the hospice staff (it is untimely or protracted). The key experience to shape respondents' perception of death seems to be their personal experience with death (a death of close persons or acquaintances, or one´s own terminal diagnosis). In the context of recent research findings, the main contribution of this thesis seems to lie in identification of uncertainties and the ways of coping with them.

Klíčová slova: smrt a umírání, paliativní péče, hospic, hospicoví pracovníci, úzkost ze smrti, probouzející zážitek, tematická analýza, death and dying, palliative care, hospice, hospice workers, death anxiety, awakening experience, thematic analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 20:08, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz