Renáta Klimešová

Master's thesis

Využití fondů Evropské unie při řešení odpadového hospodářství v obci

Use of EU Funds in Municipal Waste Management
Abstract:
Cílem diplomové práce je využití fondů Evropské unie při řešení odpadového hospodářství v obci Osek nad Bečvou. První část je zaměřena teoreticky, jsou zde vymezeny teoretické pojmy, teoretická východiska environmentální politiky, jak z pohledu Evropské unie, tak z pohledu České republiky, hlavní strategické dokumenty, Operační program Životní prostředí, jeho prioritní osy a Regionální operační programy …more
Abstract:
The aim of this thesis is the use of EU funds for waste management in the village of Osek nad Becvou. The first part deals with theory - the theoretical concepts, theoretical foundations of environmental policy, both from the perspective of the European Union and from the perspective of the Czech Republic, the main strategic documents, the Operational Programme Environment, its priority axes and Regional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Supervisor: Eliška Skřídlovská
  • Reader: Ladislav Koutný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava