Theses 

Chování související se zdravím a jeho vztah k fyzickému a duševnímu zdraví, sociální pohodě a krevním skupinám – Bc. Alena Pučelíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alena Pučelíková

Diplomová práce

Chování související se zdravím a jeho vztah k fyzickému a duševnímu zdraví, sociální pohodě a krevním skupinám

Health-related behavior and its links to physical and mental health, social well-being and blood groups

Anotace: Diplomová práce propojuje poznatky psychologie zdraví a pozitivní psychologie. Cílem bylo ověřit souvislosti mezi zdravotními stesky, se zdravím souvisejícím chováním a duševním zdravím u dospělých. Součástí výzkumu byla i explorační otázka ohledně krevních skupin a jejich souvislostí s výše uvedenými proměnnými. U výzkumného souboru o velikosti přes 1350 osob jsme zjistili, že zdravotní stesky negativně korelují se zdraví podporujícím chováním, nejtěsněji s duševní hygienou a pravidelným režimem. Tyto faktory se rovněž ukázaly jako nejsilnější prediktory fyzického zdraví. Mezi zdravotními stesky a duševním zdravím je negativní vztah, který je nejtěsnější u emocionální složky osobní pohody. S duševním zdravím úzce souvisí duševní hygiena, fyzická aktivita a také sociální opora. Existuje rozdíl v duševním zdraví, pravidelném stravovacím režimu, vyhýbání se návykovým látkám a fyzické aktivitě napříč věkovými skupinami. Jedinci s jednotlivými krevními skupinami se liší v duševním zdraví, pravidelném stravovacím režimu a duševní hygieně.

Abstract: The thesis combines knowledge of health psychology and positive psychology. The aim was to verify the link between health complaints, health-related behavior and mental health in adults. In other part of the research we aimed to find out if there is a link between aforementioned variables and blood groups. In the research group of over 1350 persons we found that health complaints negatively correlate with health promoting behaviors, the most closely with mental hygiene and regular regime. These factors also proved to be the strongest predictors of physical health. Between health complaints and mental health there is a negative relation, which is strongest in the emotional well-being. Mental health is closely related to mental hygiene, physical activity and social support. There is a significant difference in mental health, regular diet, avoidance of addictive substances and physical activity across age groups. Individuals with various blood groups differ in mental health, regular diet and mental hygiene.

Klíčová slova: zdravotní stesky, chování související se zdravím, duševní zdraví, krevní skupiny, health complaints, health-related behavior, mental health, blood types

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kamila Šustrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:37, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz